Reglement van inwendige orde

/Reglement van inwendige orde
Reglement van inwendige orde2018-11-18T10:27:07+00:00

Reglement van inwendige orde

Reglement van inwendige orde Gentse Schaatsclub Kristellijn, kalenderjaar 2018

1. Inleiding :
Het reglement van inwendige orde van de Gentse schaatsclub Kristallijn is een aanvulling op de statutaire bepalingen en dient door alle leden te worden toegepast, ouders en begeleiders van minderjarige leden  inbegrepen.   Het heeft tot doel een goede werking van onze club en een gezonde sportgeest in onze club te kunnen blijven  verzekeren.2. Houding en gedrag :
De leden en hun ouders/ begeleiders  gedragen zich steeds op een beleefde en correcte wijze tegenover:
• andere clubleden • lesgevers en trainers • bestuursleden • juryleden • officials  van de Vlaamse en Belgische schaatsbond
alsook tegenover de eigenaars, uitbaters en personeelsleden van de ijsbaan Kristallijn.
Voor, tijdens en na de clubbeurten volgen zij de aanwijzingen van de aanwezige bestuursleden of de door hen aangestelde verantwoordelijken op.
Zonder beperkend te zijn, worden volgende gedragingen als ongewenst beschouwd en niet getolereerd :
• seksuele intimidatie • agressie en geweld (verbaal en fysiek) • pesten  • discriminatie (bv. op grond van uiterlijk, geslacht, geaardheid, afkomst, geloof, …) • diefstal • bewust in gevaar brengen van andere schaatsers
Ook wordt verwacht dat respectvol wordt omgegaan met  het materiaal van de club en van de ijsbaan.
Leden die zich niet houden aan deze regels kunnen door het bestuur de toegang en het lidmaatschap tot de club worden ontnomen zonder hierbij een compensatie te krijgen van betaalde lidgelden.
3. Toegang tot het ijs tijdens clubbeurten
Om toegelaten te worden tot het ijs tijdens de clubbeurten dient men
* lid (of gastlid) te zijn van de club (lidkaart kunnen tonen) of een geldige proefbeurtenkaart te kunnen voorleggen
en
* te behoren tot de groep die tijdens de betreffende clubbeurt les heeft
Afwijkingen kunnen enkel toegestaan worden mits akkoord van de trainer(s) en het verantwoordelijk bestuurslid van de betreffende beurt, en zonder dat dit de schaatsers waarvoor de clubbeurt is voorzien mag hinderen.

4. Lidmaatschap
De lidmaatschapsbijdrage is verschillend voor competitieve en recreatieve leden en bedraagt :
– 60€ / kalenderjaar voor recreatieve leden
–  70€ / kalenderjaar voor competitieve leden
Gastleden betalen het lidgeld van gewone leden  (recreatief – competitief afhankelijk van de groep waarmee  ze schaatsen).
Voor leden die in het najaar starten wordt het bedrag gereduceerd tot respectievelijk 50€ en 60€.
Leden die in de loop van het jaar overgaan van recreatief lid naar competitief lid dienen 10€ opleg te betalen.
De betaling van de hernieuwing  van het lidmaatschap moet vóór 31 januari 2018 gebeuren.  Bij betalingen na 31 januari 2018 dient 10€ toeslag betaald te worden.
De betaling wordt bij ijsdansers bij voorkeur door overschrijving gedaan op de rekening van rekening van Gentse schaatsclub Kristallijn, Warmoezeniersweg 20, 9000 Gent met vermelding van de naam van het aangesloten lid en “lidgeld 2018”.  Een bewijs van overschrijving dient bezorgd te worden aan het bestuurslid/verantwoordelijke voor de groep van de  ijsdansers.
Overige clubleden betalen in contanten bij het bestuurslid verantwoordelijk voor de groep waarin ze schaatsen.
Leden dienen steeds een ingevuld en ondertekend aansluitingsformulier terug te bezorgen aan de verantwoordelijke van de groep waarbij ze schaatsen, bij de (hernieuwing van de) inschrijving.

5. Proefbeurten
Ter kennismaking hebben schaatsers die willen toetreden tot de club het recht om 3 gratis proeflessen bij te wonen.  Hiertoe dienen zij bij de verantwoordelijke van de groep een proefbeurtenkaart te vragen die ze bij elke proefbeurt ter ondertekening aan de lesgever voorleggen.  Indien zij daarna de lessen verder willen bijwonen, dienen zij zich in te schrijven als lid.  Pas van zodra ze ingeschreven zijn als lid zijn zij verzekerd voor medische kosten bij ongevallen.
Een schaatser kan slechts éénmalig beroep doen op de gratis proeflessen.

6. Verzekering
Elk lid is door zijn lidmaatschap via de club aangesloten bij de Vlaamse Kunstschaatsbond die haar leden verzekert tegen medische kosten bij  ongevallen.
In dit verband dient u de club  een medisch attest te bezorgen voor geschiktheid voor schaatssportbeoefening.  Voor recreatieve leden dient dit eenmalig te gebeuren, voor competitieve leden elk kalenderjaar.  Indien een lid zich hier niet aan houdt, is het de verantwoordelijkheid van het lid indien de verzekering niet zou tussenkomen bij ongevallen.
De club behoudt zich het recht voor om een extra medisch attest te vorderen bij twijfels over de medische geschiktheid van het lid voor de schaatssport.
Competitieve leden zijn ook verzekerd indien ze gaan schaatsen in het buitenland  (bv. voor stages of wedstrijden), voor zover ze dit voorafgaandelijk aan de clubsecretaris bekend hebben gemaakt, met opgave van plaats en datum van het verblijf.
Bij een ongeval op het ijs dient het lid binnen de 48 uur een ongevalsaangifte ingevuld en ondertekend te bezorgen aan de secretaris van de club.  De ongevalsaangifteformulieren zijn te bekomen bij de bestuursleden of op de website van de club.

7. Leeftijdsgrens kindergroep

Aansluiten bij onze schaatsclub kan vanaf een leeftijd van 4 jaar voor zover de kinderen zindelijk zijn.    Uitzonderingen bij kinderen die jonger zijn, doch reeds zelfstandig kunnen schaatsen, kunnen binnen het bestuur besproken  worden.   Er wordt verwacht dat de kinderen voor de aanvang van de beurt naar het toilet gaan zodat ze de les niet moeten storen.

8. Begeleiden van de ouders bij het aantrekken van de schaatsen

Indien de ijsbaan ermee instemt, kunnen ouders van kleine kindjes in de kleedkamers worden toegelaten om hun kinderen te helpen bij het aantrekken van de schaatsen.   Na het aantrekken van de schaatsen verlaten de ouders onmiddellijk de kleedkamer. Het is de ouders niet toegelaten tijdens de les langs het ijs te blijven staan.

9. Overgang kindergroepen

De kindergroepen worden ingedeeld in 5 niveaus.  Startende schaatsers worden bij aanvang opgenomen in groep 1. Om na te zien wie geschikt is om over te gaan naar een volgende groep worden 2 maal per jaar testjes georganiseerd voor de kinderen die er mogelijks klaar voor zijn. De club verbindt er zich toe deze testen zo objectief mogelijk te laten verlopen en de beslissing tot al dan niet overgaan te nemen in het belang van de kinderen. De ouders dienen zich derhalve neer te leggen bij de beslissing van de juryleden.  Het is hen niet toegestaan druk uit te oefenen op de juryleden en/of  lesgevers om kinderen over te laten gaan naar een volgende groep.

10. Gebruik van foto- of beeldmateriaal
Door aan te sluiten bij de Gentse Schaatsclub Kristallijn geeft elk lid aan GSK het recht om foto- of beeldmateriaal, gemaakt tijdens clubactiviteiten of wedstrijden, te publiceren in clubpublicaties, op de website van de club, op facebookpagina’s van de club, alsook via verschillende media (geschreven pers, radio, televisie) en dit zonder beperking in tijd.11. Deelname aan gala’s, wedstrijden en testen
Geen enkel lid mag in het binnen- en buitenland zonder toestemming van het bestuur deelnemen aan een gala, wedstrijd of test.
Indien een lid zich wenst in te schrijven voor een test of een wedstrijd zal hij/zij dit aanvragen bij zijn/haar trainer. Deze richt dan de aanvraag tot inschrijving aan het secretariaat van de club per email ten laatste 48 uur voor het verstrijken van de deadline. Het lid betaalt vervolgens onmiddellijk het inschrijvingsgeld via een overschrijving of in contanten aan de penningmeester.
Bij nalatigheid van betaling wordt het betrokken lid geschrapt voor deelname. Er is geen verhaal of beroep mogelijk tegen deze beslissing.
Enkel de clubsecretaris en het voor de synchroonteams verantwoordelijk bestuurslid,  zijn gerechtigd inschrijvingen te doen.
De leden die ingeschreven zijn om deel te nemen aan testen of wedstrijden, maar wegens ziekte of ongeval niet kunnen deelnemen, verwittigen onmiddellijk het secretariaat van de club en dienen een medisch attest in. Dit attest wordt ofwel op voorhand aan de secretaris van de club afgegeven ofwel aan de verantwoordelijke official bij het begin van deze testen of wedstrijden.
In geen geval wordt het inschrijvingsgeld teruggestort.

12. Communicatie  met schaatsinstellingen
Communicatie met  het secretariaat van de V.K.S.B., K.B.K.F., Sport Vlaanderen,  I.S.U., B.O.I.C., binnen- en buitenlandse clubs, of andere officiële schaatsinstellingen zal steeds via het secretariaat van de Gentse Schaatsclub Kristallijn gebeuren.  Leden, ouders en lesgevers/trainers  stellen zich niet rechtstreeks of onrechtstreeks met deze instanties in verbinding, noch mondeling noch schriftelijk.