Reglement van inwendige orde

/Reglement van inwendige orde
Reglement van inwendige orde2019-10-07T09:42:35+00:00

Reglement van inwendige orde

Reglement van inwendige orde Gentse Schaatsclub Kristallijn

 1. Inleiding:

Het reglement van inwendige orde van de Gentse schaatsclub Kristallijn is een aanvulling op de statutaire bepalingen en dient door alle leden te worden toegepast, ouders en begeleiders van minderjarige leden inbegrepen.   Het heeft tot doel een goede werking van onze club en een gezonde sportgeest in onze club te kunnen blijven verzekeren.

 1. Houding en gedrag:

De leden en hun ouders/ begeleiders gedragen zich steeds op een beleefde en correcte wijze tegenover:
• andere clubleden • lesgevers en trainers • bestuursleden • juryleden • officials van de Vlaamse en Belgische schaatsbond, alsook tegenover de eigenaars, uitbaters en personeelsleden van de ijsbaan Kristallijn. Voor, tijdens en na de clubbeurten volgen zij de aanwijzingen van de aanwezige bestuursleden of de door hen aangestelde verantwoordelijken op.

Het spreekt voor zich dat ook onderling tussen bestuursleden, coaches, ouders/begeleiders en leden een respectvol gedrag getoond wordt.

Onder ‘respectvol gedrag’ verstaan we de bereidheid en het vermogen om een ander te behandelen zoals je zelf ook graag behandeld wil worden, dat wil zeggen: de ander de ruimte te geven zoals je die ook graag voor jezelf ziet, bereid zijn in je gedrag rekening te houden met de ander en bereid zijn rekening te houden met de grenzen die de ander aangeeft.

Als we dat samen realiseren, kan eenieder onbekommerd zichzelf zijn, zich prettig en veilig voelen, tot zijn recht komen, binnen én buiten de club, en het beste van zichzelf willen, kunnen en durven geven.

Zonder beperkend te zijn, worden volgende gedragingen als ongewenst beschouwd en niet getolereerd:
• seksuele intimidatie • agressie en geweld (verbaal en fysiek) • pesten • discriminatie (bv. op grond van uiterlijk, geslacht, geaardheid, afkomst, geloof, …) • diefstal • bewust in gevaar brengen van andere schaatsers.

Ook wordt verwacht dat respectvol wordt omgegaan met het materiaal van de club en van de ijsbaan, zoals muziekinstallaties, laminaatzaal, rotatielokaal, kledij.
Leden die zich niet houden aan deze regels kunnen door het bestuur de toegang tot de clubbeurten en het lidmaatschap tot de club worden ontnomen zonder hierbij een compensatie te krijgen van betaalde lidgelden. Indien er schade werd toegebracht aan het patrimonium van de club dan dienen zij bijgevolg ook de geleden schade te vergoeden aan de club.

 1. Toegang tot het ijs tijdens clubbeurten:

Om toegelaten te worden tot het ijs tijdens de clubbeurten dient men lid (of gastlid) te zijn van de club of een geldige proefbeurtenkaart te kunnen voorleggen en te behoren tot de groep die tijdens de betreffende clubbeurt les heeft. Afwijkingen kunnen enkel toegestaan worden mits akkoord van de trainer(s) en het verantwoordelijk bestuurslid van de betreffende beurt, en zonder dat dit de schaatsers waarvoor de clubbeurt is voorzien, mag hinderen. Periodieke controles door het bestuur kunnen uitgevoerd worden, wie niet op de ledenlijst van GSK staat of in het bezit is van een 3-beurtenkaart, zal de som van het lidgeld moeten betalen.

 1. Lidmaatschap:

De lidmaatschapsbijdrage bedraagt 70 euro per kalenderjaar voor ALLE leden.
Gastleden betalen het lidgeld zoals gewone leden. Voor leden die in het najaar starten wordt het bedrag gereduceerd.

 1. September – oktober: gereduceerd met 20 euro
 2. November: gereduceerd met 30€.
 • December: geen korting meer maar mogelijkheid om lidgeld te betalen voor aansluitend jaar en les te volgen met proefbeurtkaarten tot het einde van de maand, (te bekomen bij de groepsverantwoordelijke).

De betaling van de hernieuwing van het lidmaatschap moet vóór 31 januari van een nieuw kalenderjaar gebeuren.  Bij betalingen na 31 januari van een nieuw kalenderjaar zal 10€ toeslag gevorderd worden. De betaling gebeurt door overschrijving op de rekening van Gentse schaatsclub Kristallijn, Warmoezeniersweg 20, 9000 Gent. Rekeningnummer:

BE44 0018 4717 5545 mededeling: naam en voornaam v/d schaatser/ster -lidgeld kalenderjaar ….

Bij een eerste lidmaatschap wordt er gevraagd om een inschrijvingsformulier in te vullen en te ondertekenen en zich akkoord te verklaren met het reglement van inwendige orde van GSK. De nieuwe leden betalen de 1ste keer het lidgeld cash aan de verantwoordelijke van de groep en krijgen hiervoor een ontvangstbewijs. Bij wijziging van gegevens van het lid dient deze onverwijld de nieuwe gegevens door te geven aan een verantwoordelijke van de club.

Om administratieve reden zal geen lidgeld teruggeven worden als het lid stopt tijdens het schaatsseizoen.

 1. Proefbeurten:

Ter kennismaking hebben schaatsers die willen toetreden tot de club het recht om 3 gratis proeflessen bij te wonen.  Hiertoe dienen zij bij de verantwoordelijke van de groep een proefbeurtenkaart te vragen die ze bij elke proefbeurt ter ondertekening aan de groepsverantwoordelijke voorleggen.  Indien zij daarna de lessen verder willen bijwonen, dienen zij zich in te schrijven als lid.  Een schaatser kan slechts éénmaal per schaatsseizoen beroep doen op de gratis proeflessen.

 1. Verzekering:

Elk lid is door zijn lidmaatschap via de club aangesloten bij de Vlaamse Kunstschaatsenbond die haar leden verzekert voor medische kosten bij ongevallen, ook zij die deelnemen aan de 3 proefbeurten. Een doktersattest zal door iedere schaatser/ster ingediend worden bij de 1ste inschrijving bij een verantwoordelijke van de club (nieuw lid).

Competitieve leden: alle deelnemers aan wedstrijden (Synchro en Solisten), testen, …. Zij bezorgen jaarlijks een nieuw doktersattest samen met een kopie van de bloedgroep aan een verantwoordelijke van de club.

Recreatieve leden: alle andere schaatsers/sters. Zij dienen het doktersattest te vernieuwen in elk Olympisch winterjaar (jaar waarin er Olympische Winterspelen zijn).

Het doktersattest en respectievelijk een kopie van de bloedgroep wordt ingediend in januari – februari en elk lid is zelfverantwoordelijk om het attest en de kopie af te leveren bij de groepsverantwoordelijke.

Elk lid is ook verzekerd wanneer hij/zij gaat schaatsen in het buitenland. Deelname aan stages, seminaries wedstrijden dienen vooraf gemeld worden bij de clubsecretaris met opgave van plaats en datum van het verblijf. Voor wedstrijden is er een specifiek reglement per groep die eraan deelneemt. Bij een ongeval op het ijs dient het lid binnen de 48 uur een ongevalsaangifte te bezorgen aan de clubsecretaris of verantwoordelijke van de groep.  De ongevalsaangifteformulieren zijn te bekomen bij de bestuursleden of via de website van de club.

Gediplomeerde coaches die beroep doen op een vervanger/ster om de training te laten doorgaan kunnen eveneens rekenen op de verzekering BA en Med. Kosten voor hun vervanger. Ook de persoon die het harnas bedient bij het rotatietoestel is verzekerd.

 1. Leeftijdsgrens kindergroep:

Aansluiten bij onze schaatsclub kan vanaf een leeftijd van 4 jaar voor zover de kinderen zindelijk zijn. Uitzonderingen bij kinderen die jonger zijn, doch reeds zelfstandig kunnen schaatsen, kunnen binnen het bestuur besproken worden.

 1. Begeleiden van de ouders bij het aantrekken van de schaatsen:

Indien de ijsbaan ermee instemt, kunnen ouders van kleine kindjes in de kleedkamer worden toegelaten om hun kinderen te helpen bij het aantrekken van de schaatsen.   Na het aantrekken van de schaatsen verlaten de ouders onmiddellijk de kleedkamer. Het is de ouders niet toegelaten tijdens de les langs het ijs te blijven staan. Er wordt naar gestreefd zo weinig mogelijk ouders in de kleedkamer toe te laten.

 1. Overgang kindergroepen:

De kindergroepen worden ingedeeld in 5 niveaus.  Startende schaatsers worden bij aanvang opgenomen in groep 1. Om te zien wie geschikt is om over te gaan naar een volgende groep worden 2 maal per jaar testjes georganiseerd voor de kinderen die er mogelijks klaar voor zijn. De club verbindt er zich toe deze testen zo objectief mogelijk te laten verlopen en de beslissing tot al dan niet overgaan te nemen in het belang van de kinderen. De ouders dienen zich daarom neer te leggen bij de beslissing van de juryleden.  Het is hen niet toegestaan druk uit te oefenen op de juryleden en/of lesgevers om kinderen over te laten gaan naar een volgende groep.

 1. Gebruik van foto- of beeldmateriaal:

Door aan te sluiten bij de Gentse Schaatsclub Kristallijn en zich akkoord te verklaren met de paragraaf GDPR  op het inschrijvingsformulier, geeft elk lid aan GSK het recht om foto- of beeldmateriaal, gemaakt tijdens clubactiviteiten of wedstrijden, te publiceren in clubpublicaties, op de website van de club, op facebookpagina’s van de club, alsook via verschillende media (geschreven pers, radio, televisie) en dit zonder beperking in tijd. VZW Gentse Schaatsclub Kristallijn houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR). Indien jouw privacy zou geschonden worden/ zijn, neem dan eerst contact op met iemand van het bestuur van de GSK.

 1. Deelname aan gala’s, wedstrijden en testen:

Geen enkel lid of team mag in het binnen- en buitenland zonder toestemming van het bestuur deelnemen aan een gala, wedstrijd of test. Het bestuur bepaalt dan ook welke wedstrijden deel zullen uitmaken van een financiële tussenkomst door de club.
Als een lid zich wenst in te schrijven voor een test of een wedstrijd zal hij/zij dit aanvragen bij zijn/haar trainer. Deze richt dan de aanvraag tot inschrijving aan het secretariaat van de club per email ten laatste 48 uur voor het verstrijken van de deadline. Het lid betaalt vervolgens onmiddellijk het inschrijvingsgeld via een overschrijving. Bij nalatigheid van betaling wordt het betrokken lid geschrapt voor deelname. Er is geen verhaal of beroep mogelijk tegen deze beslissing door de schaatser/ster. Enkel de clubsecretaris, de Synchro-manager, en de hoofdtrainer/ster zijn gerechtigd inschrijvingen te doen van wedstrijden. De leden die ingeschreven zijn om deel te nemen aan testen of wedstrijden, maar wegens ziekte of ongeval niet kunnen deelnemen, verwittigen onmiddellijk het secretariaat van de club, en de Synchro-manager of de hoofdtrainer/ster en dienen een medisch attest in. In geen geval wordt het inschrijvingsgeld teruggestort.

 1. Communicatie met overkoepelende schaatsinstellingen:

Communicatie met het secretariaat van de V.K.S.B., K.B.K.F., Sport Vlaanderen, I.S.U., B.O.I.C., binnen- en buitenlandse clubs, of andere officiële schaatsinstellingen zal steeds via het secretariaat van de Gentse Schaatsclub Kristallijn gebeuren.  Leden, ouders en lesgevers/trainers stellen zich niet rechtstreeks of onrechtstreeks met deze instanties in verbinding, noch mondeling noch schriftelijk.

 1. Activiteiten met leden van de GSK:

Er wordt geen enkele activiteit georganiseerd door leden met leden van de Gentse Schaatsclub Kristallijn zonder de goedkeuring van het bestuur. Enkel het bestuur neemt organisatorische beslissingen.

 1. Assistent – coaches voor solisten en andere disciplines:

De hoofdtrainer/ster zal bij aanvang van het schaatsseizoen een nominatieve lijst overmaken aan het bestuur met de assistent-coaches. De verloning van de assistent -coaches wordt bepaald na overleg met de hoofdtrainer/ster en het bestuur.

Van de ijsbaan Kristallijn krijgt elke club zijn “cluburen”, dit zijn trainingsmomenten “on ice” aan verminderde inkom. Elke training die geven wordt tijdens clubbeurten is onder de verantwoordelijkheid van de “coach” die deel uitmaakt van de club.   Sociale cohesie tussen alle coaches is belangrijk om een sfeer van vertrouwen en verbondenheid te creëren.

De trainingen worden gegeven aan leden of gastleden van de club. Onafhankelijke zelfstandige coaches kunnen geen lesgeven tijdens de voorziene clubbeurten, tenzij hij/zij gevraagd is of toegelaten wordt door het bestuur van de club in overleg met de hoofdcoach.

 1. Uitlenen attributen van de GSK:

De club leent per definitie geen attributen uit aan derden. ADHOC kan/mag steeds een voorstel tot uitlening gedaan worden via het bestuur.

 1. G-Sport:

Indien er een behoefte is van mensen met een beperking om te komen schaatsen tijdens een clubbeurt vraagt het bestuur van de GSK voorafgaandelijk contact op te nemen met hen om de verdere modaliteiten af te spreken.

 1. Reglementen per groep:

Elke groep (solisten, synchro, showteam, kinderen en dansers) binnen de club is vrij op basis van dit reglement van inwendige orde een eigen meer gedetailleerde overeenkomst op te maken ter verduidelijking. Dit specifiek reglement moet stroken met de visie van de club en bijgevolg geen tegenstrijdige gegevens omvatten. Het bestuur moet steeds op de hoogte zijn inzake de inhoud van het document en kan tevens het voorstel afwijzen en/of verbeteren.

 1. Transferaanvragen tussen clubs:

Bij transfer dient een schriftelijke aanvraag gericht te worden aan het secretariaat van de club waarbij hij/zij wenst aangesloten te worden en een kopie aan het secretariaat van de huidige club (zie document, transferaanvraag op de GSK-site).

Transfers kunnen enkel worden verleend voor zover het betrokken lid vrij is van verplichtingen tegenover de Gentse Schaatsclub Kristallijn. Het kunnen aantonen van openstaande rekeningen of niet nagekomen contractuele verplichtingen is steeds een gegronde reden voor weigering van een transfer.

Bij betwisting oordeelt de Geschillencommissie volgens, in overeenstemming met artikel 43 van het Reglement Inwendige Orde van de Vlaamse Kunstschaatsenbond.