Reglement van inwendige orde

/Reglement van inwendige orde
Reglement van inwendige orde2022-01-10T10:50:29+00:00

Reglement van inwendige orde

Reglement van inwendige orde Gentse Schaatsclub Kristallijn

 1. Inleiding:

Het reglement van inwendige orde van de Gentse schaatsclub Kristallijn is een aanvulling op de statutaire bepalingen en dient door alle leden te worden toegepast, ouders en begeleiders van minderjarige leden inbegrepen.   Het heeft tot doel een goede werking van onze club en een gezonde sportgeest in onze club te kunnen blijven verzekeren.

 1. Houding en gedrag:

De leden en hun ouders/ begeleiders gedragen zich steeds op een beleefde en correcte wijze tegenover:
• andere clubleden • lesgevers en trainers • bestuursleden • juryleden • officials van de Vlaamse en Belgische schaatsbond, alsook tegenover de eigenaars, uitbaters en personeelsleden van de ijsbaan Kristallijn. Voor, tijdens en na de clubbeurten volgen zij de aanwijzingen van de aanwezige bestuursleden of de door hen aangestelde verantwoordelijken op.

Het spreekt voor zich dat ook onderling tussen bestuursleden, coaches, ouders/begeleiders en leden een respectvol gedrag getoond wordt.

Onder ‘respectvol gedrag’ verstaan we de bereidheid en het vermogen om een ander te behandelen zoals je zelf ook graag behandeld wil worden, dat wil zeggen: de ander de ruimte te geven zoals je die ook graag voor jezelf ziet, bereid zijn in je gedrag rekening te houden met de ander en bereid zijn rekening te houden met de grenzen die de ander aangeeft.

Als we dat samen realiseren, kan eenieder onbekommerd zichzelf zijn, zich prettig en veilig voelen, tot zijn recht komen, binnen én buiten de club, en het beste van zichzelf willen, kunnen en durven geven.

Zonder beperkend te zijn, worden volgende gedragingen als ongewenst beschouwd en niet getolereerd:
• seksuele intimidatie • agressie en geweld (verbaal en fysiek) • pesten • discriminatie (bv. op grond van uiterlijk, geslacht, geaardheid, afkomst, geloof, …) • diefstal • bewust in gevaar brengen van andere schaatsers.

Ook wordt verwacht dat respectvol wordt omgegaan met het materiaal van de club en van de ijsbaan, zoals muziekinstallaties, laminaatzaal, rotatielokaal, kledij.
Leden die zich niet houden aan deze regels kunnen door het bestuur de toegang tot de clubbeurten en het lidmaatschap tot de club worden ontnomen zonder hierbij een compensatie te krijgen van betaalde lidgelden. Indien er schade werd toegebracht aan het patrimonium van de club dan dienen zij bijgevolg ook de geleden schade te vergoeden aan de club.

 1. Toegang tot het ijs tijdens clubbeurten:

Om toegelaten te worden tot het ijs tijdens de clubbeurten dient men lid (of gastlid) te zijn van de club of een geldige proefbeurtenkaart te kunnen voorleggen en te behoren tot de groep die tijdens de betreffende clubbeurt les heeft. Afwijkingen kunnen enkel toegestaan worden mits akkoord van de trainer(s) en het verantwoordelijk bestuurslid van de betreffende beurt, en zonder dat dit de schaatsers waarvoor de clubbeurt is voorzien, mag hinderen. Periodieke controles door het bestuur kunnen uitgevoerd worden, wie niet op de ledenlijst van GSK staat of in het bezit is van een 3-beurtenkaart, zal de som van het lidgeld moeten betalen.

 1. Lidmaatschap:

De lidmaatschapsbijdrage bedraagt 70 euro per kalenderjaar voor ALLE leden.
Gastleden betalen het lidgeld zoals gewone leden. Voor leden die in het najaar starten wordt het bedrag gereduceerd.

 1. September – oktober: gereduceerd met 20 euro
 2. November: gereduceerd met 30€.
 • December: geen korting meer maar mogelijkheid om lidgeld te betalen voor aansluitend jaar en les te volgen met proefbeurtkaarten tot het einde van de maand, (te bekomen bij de groepsverantwoordelijke).

De betaling van de hernieuwing van het lidmaatschap moet vóór 31 januari van een nieuw kalenderjaar gebeuren.  Bij betalingen na 31 januari van een nieuw kalenderjaar zal 10€ toeslag gevorderd worden. De betaling gebeurt door overschrijving op de rekening van Gentse schaatsclub Kristallijn, Warmoezeniersweg 20, 9000 Gent. Rekeningnummer:

BE44 0018 4717 5545 mededeling: naam en voornaam v/d schaatser/ster -lidgeld kalenderjaar ….

Bij een eerste lidmaatschap wordt er gevraagd om een inschrijvingsformulier in te vullen en te ondertekenen en zich akkoord te verklaren met het reglement van inwendige orde van GSK. De nieuwe leden betalen de 1ste keer het lidgeld cash aan de verantwoordelijke van de groep en krijgen hiervoor een ontvangstbewijs. Bij wijziging van gegevens van het lid dient deze onverwijld de nieuwe gegevens door te geven aan een verantwoordelijke van de club.

Om administratieve reden zal geen lidgeld teruggeven worden als het lid stopt tijdens het schaatsseizoen.

 1. Proefbeurten:

Ter kennismaking hebben schaatsers die willen toetreden tot de club het recht om 3 gratis proeflessen bij te wonen.  Hiertoe dienen zij bij de verantwoordelijke van de groep een proefbeurtenkaart te vragen die ze bij elke proefbeurt ter ondertekening aan de groepsverantwoordelijke voorleggen.  Indien zij daarna de lessen verder willen bijwonen, dienen zij zich in te schrijven als lid.  Een schaatser kan slechts éénmaal per schaatsseizoen beroep doen op de gratis proeflessen.

 1. Verzekering:

Elk lid is door zijn lidmaatschap via de club aangesloten bij de V.L.S.U. die haar leden verzekert voor medische kosten bij ongevallen, ook zij die deelnemen aan de 3 proefbeurten. Een doktersattest zal door iedere schaatser/ster ingediend worden bij de 1ste inschrijving bij een verantwoordelijke van de club (nieuw lid).

Competitieve leden: alle deelnemers aan wedstrijden (Synchro en Solisten), testen, …. Zij bezorgen jaarlijks een nieuw doktersattest samen met een kopie van de bloedgroep aan een verantwoordelijke van de club.

Recreatieve leden: alle andere schaatsers/sters. Zij dienen het doktersattest te vernieuwen in elk Olympisch winterjaar (jaar waarin er Olympische Winterspelen zijn).

Het doktersattest en respectievelijk een kopie van de bloedgroep wordt ingediend in januari – februari en elk lid is zelfverantwoordelijk om het attest en de kopie af te leveren bij de groepsverantwoordelijke.

Elk lid is ook verzekerd wanneer hij/zij gaat schaatsen in het buitenland. Deelname aan stages, seminaries wedstrijden dienen vooraf gemeld worden bij de clubsecretaris met opgave van plaats en datum van het verblijf. Voor wedstrijden is er een specifiek reglement per groep die eraan deelneemt. Bij een ongeval op het ijs dient het lid binnen de 48 uur een ongevalsaangifte te bezorgen aan de clubsecretaris of verantwoordelijke van de groep.  De ongevalsaangifteformulieren zijn te bekomen bij de bestuursleden of via de website van de club.

Gediplomeerde coaches die beroep doen op een vervanger/ster om de training te laten doorgaan kunnen eveneens rekenen op de verzekering BA en Med. Kosten voor hun vervanger. Ook de persoon die het harnas bedient bij het rotatietoestel is verzekerd.

 1. Leeftijdsgrens kindergroep:

Aansluiten bij onze schaatsclub kan vanaf een leeftijd van 4 jaar voor zover de kinderen zindelijk zijn. Uitzonderingen bij kinderen die jonger zijn, doch reeds zelfstandig kunnen schaatsen, kunnen binnen het bestuur besproken worden.

 1. Begeleiden van de ouders bij het aantrekken van de schaatsen:

Indien de ijsbaan ermee instemt, kunnen ouders van kleine kindjes in de kleedkamer worden toegelaten om hun kinderen te helpen bij het aantrekken van de schaatsen.   Na het aantrekken van de schaatsen verlaten de ouders onmiddellijk de kleedkamer. Het is de ouders niet toegelaten tijdens de les langs het ijs te blijven staan. Er wordt naar gestreefd zo weinig mogelijk ouders in de kleedkamer toe te laten.

 1. Overgang kindergroepen:

De kindergroepen worden ingedeeld in 5 niveaus.  Startende schaatsers worden bij aanvang opgenomen in groep 1. Om te zien wie geschikt is om over te gaan naar een volgende groep worden 2 maal per jaar testjes georganiseerd voor de kinderen die er mogelijks klaar voor zijn. De club verbindt er zich toe deze testen zo objectief mogelijk te laten verlopen en de beslissing tot al dan niet overgaan te nemen in het belang van de kinderen. De ouders dienen zich daarom neer te leggen bij de beslissing van de juryleden.  Het is hen niet toegestaan druk uit te oefenen op de juryleden en/of lesgevers om kinderen over te laten gaan naar een volgende groep.

 1. Gebruik van foto- of beeldmateriaal:

Door aan te sluiten bij de Gentse Schaatsclub Kristallijn en zich akkoord te verklaren met de paragraaf GDPR  op het inschrijvingsformulier, geeft elk lid aan GSK het recht om foto- of beeldmateriaal, gemaakt tijdens clubactiviteiten of wedstrijden, te publiceren in clubpublicaties, op de website van de club, op facebookpagina’s van de club, alsook via verschillende media (geschreven pers, radio, televisie) en dit zonder beperking in tijd. VZW Gentse Schaatsclub Kristallijn houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR). Indien jouw privacy zou geschonden worden/ zijn, neem dan eerst contact op met iemand van het bestuur van de GSK.

 1. Deelname aan gala’s, wedstrijden en testen:

Geen enkel lid of team mag in het binnen- en buitenland zonder toestemming van het bestuur deelnemen aan een gala, wedstrijd of test. Het bestuur bepaalt dan ook welke wedstrijden deel zullen uitmaken van een financiële tussenkomst door de club.
Als een lid zich wenst in te schrijven voor een test of een wedstrijd zal hij/zij dit aanvragen bij zijn/haar trainer. Deze richt dan de aanvraag tot inschrijving aan het secretariaat van de club per email ten laatste 48 uur voor het verstrijken van de deadline. Het lid betaalt vervolgens onmiddellijk het inschrijvingsgeld via een overschrijving. Bij nalatigheid van betaling wordt het betrokken lid geschrapt voor deelname. Er is geen verhaal of beroep mogelijk tegen deze beslissing door de schaatser/ster. Enkel de clubsecretaris, de Synchro-manager, en de hoofdtrainer/ster zijn gerechtigd inschrijvingen te doen van wedstrijden. De leden die ingeschreven zijn om deel te nemen aan testen of wedstrijden, maar wegens ziekte of ongeval niet kunnen deelnemen, verwittigen onmiddellijk het secretariaat van de club, en de Synchro-manager of de hoofdtrainer/ster en dienen een medisch attest in. In geen geval wordt het inschrijvingsgeld teruggestort.

 1. Communicatie met overkoepelende schaatsinstellingen:

Communicatie met het secretariaat van de V.l.S.U., K.B.K.F., Sport Vlaanderen, I.S.U., B.O.I.C., binnen- en buitenlandse clubs, of andere officiële schaatsinstellingen zal steeds via het secretariaat van de Gentse Schaatsclub Kristallijn gebeuren.  Leden, ouders en lesgevers/trainers stellen zich niet rechtstreeks of onrechtstreeks met deze instanties in verbinding, noch mondeling noch schriftelijk.

 1. Activiteiten met leden van de GSK:

Er wordt geen enkele activiteit georganiseerd door leden met leden van de Gentse Schaatsclub Kristallijn zonder de goedkeuring van het bestuur. Enkel het bestuur neemt organisatorische beslissingen.

 1. Assistent – coaches voor solisten en andere disciplines:

De hoofdtrainer/ster zal bij aanvang van het schaatsseizoen een nominatieve lijst overmaken aan het bestuur met de assistent-coaches. De verloning van de assistent -coaches wordt bepaald na overleg met de hoofdtrainer/ster en het bestuur.

Van de ijsbaan Kristallijn krijgt elke club zijn “cluburen”, dit zijn trainingsmomenten “on ice” aan verminderde inkom. Elke training die geven wordt tijdens clubbeurten is onder de verantwoordelijkheid van de “coach” die deel uitmaakt van de club.   Sociale cohesie tussen alle coaches is belangrijk om een sfeer van vertrouwen en verbondenheid te creëren.

De trainingen worden gegeven aan leden of gastleden van de club. Onafhankelijke zelfstandige coaches kunnen geen lesgeven tijdens de voorziene clubbeurten, tenzij hij/zij gevraagd is of toegelaten wordt door het bestuur van de club in overleg met de hoofdcoach.

 1. Uitlenen attributen van de GSK:

De club leent per definitie geen attributen uit aan derden. ADHOC kan/mag steeds een voorstel tot uitlening gedaan worden via het bestuur.

 1. G-Sport:

Indien er een behoefte is van mensen met een beperking om te komen schaatsen tijdens een clubbeurt vraagt het bestuur van de GSK voorafgaandelijk contact op te nemen met hen om de verdere modaliteiten af te spreken.

 1. Reglementen per groep:

Elke groep (solisten, synchro, showteam, kinderen en dansers) binnen de club is vrij op basis van dit reglement van inwendige orde een eigen meer gedetailleerde overeenkomst op te maken ter verduidelijking. Dit specifiek reglement moet stroken met de visie van de club en bijgevolg geen tegenstrijdige gegevens omvatten. Het bestuur moet steeds op de hoogte zijn inzake de inhoud van het document en kan tevens het voorstel afwijzen en/of verbeteren.

 1. Transferaanvragen tussen clubs:

Bij transfer dient een schriftelijke aanvraag gericht te worden aan het secretariaat van de club waarbij hij/zij wenst aangesloten te worden en een kopie aan het secretariaat van de huidige club (zie document, transferaanvraag op de GSK-site).

Transfers kunnen enkel worden verleend voor zover het betrokken lid vrij is van verplichtingen tegenover de Gentse Schaatsclub Kristallijn. Het kunnen aantonen van openstaande rekeningen of niet nagekomen contractuele verplichtingen is steeds een gegronde reden voor weigering van een transfer.

Bij betwisting oordeelt de Geschillencommissie volgens, in overeenstemming met artikel 43 van het Reglement Inwendige Orde van de Vlaamse Kunstschaatsenbond.

 1. Pandemie met sluiting ijsbaan.

Het bestuur wil één globale benadering en aanpak voorstellen om in het kader van een pandemie met sluiting ijsbaan, lid -en lesgelden te innen.

Het lid -en lesgeld zal betaald worden zoals in een normaal seizoen, er zijn geen uitzonderingen op deze regel. In functie van de impact van de pandemie op de infrastructuur, zal het bestuur beslissen welk bedrag van de geïnde gelden teruggestort wordt.

Voor wat betreft “off-ice” trainingen (droogtrainingen) zal de verantwoordelijke coach en bestuurslid de modaliteiten bekijken, voorleggen aan het voltallig bestuur en communiceren naar alle betrokken leden.

 Richtlijnen GEDRAGSCODE voor schaatsers, trainers,  bestuur, Jury, ouders en supporters.

Schaatsers;

Attitude

 • We staan voor fairplay tegenover tegenstanders.
 • Aanvaard de beslissingen van de scheidsrechter.
 • Onsportiviteit van een ander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn.
 • Wijs op onsportief of onplezierig
 • Merk je dat iemand niet goed in zijn vel zit? Meld het aan de trainer of iemand die je vertrouwt.
 • Ben je nieuw in de groep? Doe de moeite de anderen te leren kennen en geef iedereen de kans om jou te leren kennen.
 • Je komt trainen, dus je bent gemotiveerd. Toon dat ook!

Training

 • Kom op tijd op training, dat wil zeggen minstens vijftien minuten op voorhand ben je aanwezig.

Kom je toch te laat? Excuseer je dan bij de trainer.

 • We vormen een team, op en naast het ijs.
 • Plezier beleven tijdens de training mag, wees eerlijk in wat je voelt en doet tijdens je sport, pas dan kun je goed presteren.
 • Als je iets niet goed begrijpt, vraag dan uitleg. Volwassenen hebben vaak een andere en ingewikkelde manier van praten, maak je daar niet te snel zorgen over.

Wedstrijden

 • Wees blij met een overwinning, laat je niet ontmoedigen door een tegenslag.
 • Als je verliest, wens je tegenstander dan proficiat met een glimlach.
 • Heb respect voor jezelf, je medeschaatsers, je trainer, de scheidsrechter, alle anderen en het materiaal waar je mee omgaat. Ook als je wil winnen.
 • Je best doen kan iedereen, winnen kan er maar één. Sluit je wedstrijd af door op te noemen wat je goed gedaan hebt.
 • Voel je voor een wedstrijd stress, dan geven we je de volgende tips: voer de taken uit die je afspreekt met je trainer en dan zal het resultaat wel volgen. Je wat zenuwachtig voelen voor een wedstrijd is normaal, er negatief over denken maakt het nog moeilijker om goed te presteren. Richt je gedachten op jezelf en wat controleerbaar is: je voorbereiding, je zelfcontrole, je gedrag, de verkregen tips of opdracht van je trainer.

Materiaal

 • Sportaccommodatie, kleedkamers en het materiaal worden altijd proper en ordelijk achtergelaten.
 • Neem geen dingen van een ander, dat is stelen!

 Gezondheid

 • Meld blessures meteen aan de trainer, jij bent diegene die de pijn voelt. Vertel duidelijk wat je voelt. Verzorg de blessure goed, ook een blessure is hard werken, discipline en geduld. Volg de adviezen van je arts of trainer goed op. En kop op: na regen komt zonneschijn.
 • Eet gezond en drink voldoende, zowel buiten als tijdens het sporten.
 • Alcohol, tabak en drugs gaan niet samen met sport.
 • Houd er rekening mee dat bepaalde medicamenten als doping worden gezien. Vraag dus steeds voldoende informatie aan je arts of apotheek. 

Trainers;

Attitude

 • Wees redelijk in eisen tegenover jezelf en je schaatsers, met betrekking tot; de tijd, de energie en het enthousiasme van jeugdige schaatser. Bedenk dat jongeren ook andere interesses hebben.
 • Leer je schaatsers dat de regels voor iedereen gelden. Spreek schaatsers die zich niet aan de afspraken houden aan, maar houd ook rekening met andere factoren.
 • Schreeuw niet en maak de kinderen nooit belachelijk als zij fouten maken of een wedstrijd verliezen.
 • Kinderen hebben een trainer nodig die zij respecteren. Wees gul met lof wanneer het verdiend is.
 • Elk kind heeft mogelijkheden en kwaliteiten, je moet ze willen zien. Je kunt je schaatser bewust maken van zijn/haar kwaliteiten.
 • Vertrouwen geven geeft vertrouwen en is een hulpmiddel voor een positief sportresultaat.
 • Behandel je schaatser zoals je zelf zou willen behandeld worden.

Pesten is verboden!

Pesten en plagen zijn twee verschillende dingen.  Maak het onderscheid.

Heb je het gevoel gepest te worden? Probeer te achterhalen wanneer en waarom.

Je hebt een keuze: speel je slachtoffer of doe je er iets mee? Pesten is actie en reactie: niet reageren of met humor reageren kan werken! Houdt het pesten aan? Neem iemand in       vertrouwen en bespreek het.

Je reactie als trainer?  Observeren in plaats van reageren. Betrek de kinderen bij het zoeken

naar een oplossing. Kies geen kant, de gepeste zou er wel eens de dupe kunnen van worden. Een gesprekje lost het probleem niet op, besteed aandacht aan de nazorg en opvolging.

 

Training

 • Deel waar mogelijk de kinderen in volgens, vaardigheid, motivatie en fysieke gesteldheid.
 • Bedenk dat kinderen voor hun plezier sporten en iets willen leren. Winnen is een onderdeel van de sport, verliezen ook.
 • Als trainer ben je verantwoordelijk voor het aanleren van de sport en voor het gedrag van de jongeren tijdens de training. Besteed aan beide aspecten voldoende aandacht en neem je verantwoordelijkheid hierin op. Je kan er de aandacht op vestigen wat voor jou de belangrijkste regels zijn door deze op voorhand kenbaar te maken.
 • Op basis van de clubvisie begeleid je ook schaatsers die niet aan competitie willen doen tijdens jou trainingen, dus houd hier rekening mee.
 • Zorg bij jongeren voor een goede mix tussen sporttechnische oefeningen en spelvormen.
 • Ook voor en na de trainingen heb je en taak en verantwoordelijkheid. De vlotte samenwerking en communicatie met ouders, andere trainers, bestuurders, … maakt hier deel van uit. Als iedereen doet wat van hem verwacht wordt (en zelfs een beetje meer), dan is het fantastisch samenwerken!
 • Werk aan je eigen competentieniveau: school je regelmatig bij.
 • Laat je niet ontgoochelen door een slecht resultaat van je schaatser(s).
 • De prestatie van je schaatsers zijn slechts een momentopname, jouw kwaliteit als trainer is een constante!
Gerontologische code

Wees niet te familiair met jongeren waarmee je werkt. Houd een gezonde afstand.  Een aanraking kan maar wees je bewust dat een opgroeiende jongere  hier anders mee kan omgaan dan het bedoeld is. Laat de atleet geen dingen doen waar hij/zij zich niet goed bij voelt.

Communicatie

 • De schaatsers zijn heel vatbaar voor jouw advies: geef feedback!
 • Communiceer positief, ook non-verbaal!
 • Wees concreet en duidelijk in je communicatie.
 • Let op je manier van communiceren: ironie schept verwarring bij jonge sporters, let ermee op! Geef concrete en duidelijke tips.
 • Maak onderscheid tussen feiten en interpretatie.
 • Houd rekening met de leefwereld van je schaatsers. Zijn er examens: erken de bezorgdheid van ouders en sporters en spreek af wat je van hen verwacht tijdens examenperiodes (vb. min 1 keer per week komen trainen). Houd er ook rekening mee dat er tijdens examens meer vermoeidheid en stress is.
 • Werk met duidelijke afspraken en routine. Routines zijn herkenbaar, vergroten controle en geven je een middel om gericht bij te sturen.

Materiaal

 • Zorg ervoor dat het materiaal voldoet aan de veiligheidseisen en geschikt is voor de leeftijd en de vaardigheid van de jongeren. Leer atleten aan met zorg om te gaan met materiaal en accommodatie.
 • Geef aan dat niemand iets van een ander pakt. Dat is stelen!

Gezondheid

 • Volg het advies op van een arts bij het bepalen of een geblesseerde atleet wel of niet kan deelnemen.  Heb oog voor elk kind achter de schaatser.
 • Een compliment is een basisfundament om tot een positief zelfbeeld te komen.
 • Blijf een langdurig geblesseerde bij de training betrekken.
 • Bespreek een actieplan voor gekwetsten.

Bestuur;

Training

    Zorg ervoor dat er gelijke mogelijkheden voor deelname in de sport bestaan voor alle jongeren ongeacht hun vaardigheid, geslacht, leeftijd of beperking.

Beleid

 • Als bestuurder ben je bereid alle leden te betrekken bij het beleid van de club.
 • Pas de visie van uw club aan, aan uw sporters. Want de schaatsers komen op de eerste plaats.
 • Zorg ervoor dat beloningen niet primeren, wees wel gul met lof voor inzet en prestatie.
 • Distribueer de BSC- gedragscode met betrekking tot sportiviteit onder de toeschouwers, trainers, schaatsers, scheidsrechters, ouders en sponsors.
 • Zorg voor gekwalificeerde en ervaren trainers, die in staat zijn sportiviteit en goede technische vaardigheden aan te leren.

Materiaal

 • Materiaal en voorzieningen moeten voldoen aan de veiligheidseisen en geschikt zijn voor alle jongeren.
 • Geef aan dat hier met zorg mee omgegaan moet worden.
 • Geef aan dat leden geen dingen van een ander pakken zonder dat te vragen, anders is het stelen.

Jury

Attitude

 • Ga gepast om met vragen of opmerkingen van trainers en de schaatsers.
 • Ga niet in op provocerend gedrag. Bespreek na de wedstrijd eventuele bemerkingen.
 • Geef steeds blijk van sportief gedrag.
 • Wees gul met complimenten.
 • Stimuleer fairplay en wees zelf fair.

Kinderen zijn geen volwassenen in pocketformaat, ze hebben een eigen aanpak nodig.

Wedstrijden

 • ‘Speel’ met de toepassing van de reglementen naar gelang de leeftijd van de schaatsers.
 • Zorg ervoor dat het plezier van de jeugd in de wedstrijd niet verloren gaat door te strenge of ongepaste beoordelingen.
 • Wees beslist, objectief en beleefd bij het beoordelen van een wedstrijd.
 • Formuleer, indien nodig, voorstellen ter verandering van de reglementering bij de ISU afgevaardigde.

Ouders;

Attitude

 • Als een kind niet wil deelnemen aan sport, is daar een reden voor. Forceren helpt niet. Kinderen sporten voor hun plezier, niet voor dat van jou. Jouw kampioen is in de eerste plaats jouw kind, pas daarna atleet.
 • Moedig je kind aan de regels te volgen (zowel reglement als gedragscode).
 • Ondersteun alle pogingen om positief gedrag te stimuleren en negatief gedrag te voorkomen.
 • Elk kind is welkom bij deze sportclub. Ouders kunnen hun eigen kinderen stimuleren om te sporten. Als ouder mag je echter geen handelingen stellen die een afbreuk zijn voor andere jongeren.
 • Een gesprek werkt, een verwijt niet.
 • Aan één trainer heeft je kind ruimschoots voldoende. Jouw taak als ouder is belangrijker: ouders oordelen niet. Ze ondersteunen. Jouw kampioen weet trouwens vaak zelf heel goed wat hij/zij moet doen.

Training

 • Jouw kind moet op tijd op training zijn, help daar ook aan mee.
 • Accepteer de beslissingen van de trainer. Ga je niet akkoord: spreek hem of haar er dan onder vier ogen over aan en kies hiervoor een geschikt moment.
 • Erken de waarde en het belang van (vrijwillige) trainers. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten van jouw kind mogelijk te maken.
 • De trainer is geen helderziende: durf op een gepaste manier te zeggen wat je denkt en voelt. Vertel je trainer bijvoorbeeld wanneer iets werkt voor jou, hij zal er positief op reageren. Maak ook (beleefd) duidelijk wanneer de trainer iets zegt of doet waarbij je, je onprettig voelt.

Wedstrijd

 • Kinderen willen niet altijd winnen, ze willen vooral plezier maken. Toon als ouder ook een glimlach als het even niet zo goed gaat. Verander een nederlaag in een overwinning door op andere zaken te wijzen.
 • Leer je kind dat eerlijkheid en inzet belangrijker zijn dan winnen.
 • Val een scheidsrechter nooit in het openbaar aan en trek de integriteit van de scheidsrechters niet in twijfel.
 • Check wat je kind leuk vindt aan je reacties na de wedstrijd.

Materiaal

 • Spreek jouw kind aan als het onrespectvol omgaat met het materiaal, van teamgenoten of anderen.

Gezondheid

 • Zorg dat je kind voldoende rust en een goede voeding krijgt, dat zijn de basisvoorwaarden om te groeien, zowel fysiek, psychisch als in prestaties. Probeer zelf een voorbeeld te zijn.
 • Laat je kind ontwikkelen volgens de sportieve fasen die eigen zijn aan de leeftijd. Praat hier eventueel over met de trainer, hij is de expert.

 

Supporters;   Attitude

 • Denk eraan dat de jeugd voor haar eigen plezier deelneemt aan georganiseerde sportbeoefening.

De jeugd doet dit niet voor uw vermaak, noch zijn de schaatsers mini profs.

 • Gedraag u op uw best. Vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van atleten, trainers of scheidsrechters.
 • Veroordeel elk gebruik van geweld.
 • Zorg ervoor dat uw gedrag sportief is. Goed voorbeeld doet goed volgen.
 • Laat geen rommel achter!
 • Wijs medesupporters en anderen op een rustige manier op een fair gedrag.

Beoordeel niet op uiterlijk maar op wat iemand doet!

Wedstrijd

 • Geef applaus bij een goede prestatie van zowel uw eigen kind als van andere schaatsers.
 • Toon respect voor tegenstanders. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn.
 • Maak een kind nooit belachelijk en scheld het niet uit als het een fout maakt gedurende een wedstrijd.
 • Respecteer de beslissing van de scheidsrechter.
 • Moedig de jongeren altijd aan om zich aan de wedstrijdbepalingen te houden.
Sanctioneren bij schenden van de gedragscode

Bij het schenden van deze gedragscode treedt in eerste instantie het bestuur (schendingen door

                                                            trainers, bestuurders, scheidsrechters, ouders)

                of de trainer/sportief verantwoordelijke (schendingen door schaatsers)  op en komt men tot een gepaste sanctie.

Deze sanctie zal variëren volgens de aard van de schending.