Loading...
Nieuws2020-09-23T15:51:42+00:00
GSK Ijsgala 2020 – Sponsorbrief
Ter Inzage: Volledig Sponsordossier GSK
Syncro
Solisten
Dansers
Showteam
KIds
2605, 2018

PRIVACYVERKLARING GSK

By |mei 26th, 2018|Categories: Nieuws|Reacties uitgeschakeld voor PRIVACYVERKLARING GSK

Privacyverklaring GSK

1.     Algemeen

De VZW Gentse Schaatsclub Kristallijn hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

 

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De VZW Gentse Schaatsclub Kristallijn houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen

 

 

Als VZW Gentse Schaatsclub Kristallijn zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

VZW Gentse Schaatsclub Kristallijn

Zetel: Warmoezeniersweg 20 te 9000Gent

Emailadres: gskristallijn@gmail.com

Telefoon:  0475/ 71 76 52 (secretaris Rudy De Hauwere)

 

2.     Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door de VZW Gentse Schaatsclub Kristallijn

verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van VZW Gentse Schaatsclub Kristallijn

(uitvoering overeenkomst)

 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (gerechtvaardigd belang)
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

 

 

3.     Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen  de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen  :

 • Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer
 • Rijksregisternummer
 • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

 

4.     Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door volgende externe organisaties

 • Bestuursleden van de vereniging

5.     Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • Aanvraag subsidies overheid.

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

 

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

 

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

 

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft.  Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

 

6.     Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18  jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

7.     Bewaartermijn

De VZW Gentse Schaatsclub Kristallijn bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. VZW Gentse Schaatsclub Kristallijn verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan  2 jaar.

Beveiliging van de gegevens:

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 

 • Alle personen die namens VZW Gentse Schaatsclub Kristallijn van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

8.     Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben.  Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren.

 

Tevens kan je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

 

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

9.     Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. (Bestuur GSK!)

 

Indien u geen voldoening heeft met de voorgestelde oplossingen vanuit het besstuur GSK,

hebt  je altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

10.            Wijziging privacyverklaring

De VZW Gentse Schaatsclub Kristallijn  kan de privacyverklaring steeds wijzigen.  De laatste wijziging gebeurde op 29 april 2018.

 

2502, 2016

Kunstschaatsen: een sierlijke sport!

By |februari 25th, 2016|Categories: Nieuws|Reacties uitgeschakeld voor Kunstschaatsen: een sierlijke sport!

Kunstschaatsen is een mooie sport, waar sierlijke bewegingen samenvloeien met atletische sprongen een pirouettes. Heb je interesse om als solist deel te nemen aan wedstrijden en droom je van zweven op je favoriete muziek, dan is kunstschaatsen iets voor jou!
Hoe jonger je start hoe beter, want veel durf en lef heb je voor deze discipline wel nodig. Ben je toch al iets ouder, geen nood dan kan je nog steeds bij ons terecht!
Indien je hiervoor verdere interesse hebt, kan je contact opnemen met de trainers of het bestuur.

Kunstschaatsen


Een droom,
Een mooie droom…
Sierlijke bewegingen op het ijs,
Vrijheid, rust, inspiratie en een levensdoel…
Je uitleven op muziek,
Je afreageren…
Even al je gedachten vergeten,
Maar toch denken of dat je het haalt…
Terwijl het je soms toch niet lukt…
Doorbijten, erin geloven,
Al je energie opdoen…
Veel trainen,
Een droom,
Een mooie droom…
Die ik toch nog even in me gedachten,
Moet laten rondcirkelen…

Gedichtje van PiepKonijntje