Loading...
Nieuws2022-05-23T15:36:51+00:00
GSK Ijsgala – Sponsorbrief
Ter Inzage: Volledig Sponsordossier GSK
Synchro
Solisten
Dansers
Showteam
KIds
902, 2022

Kristalcup 2022 – 3de editie – 24 april 2022

By |februari 9th, 2022|Categories: Nieuws|Reacties uitgeschakeld voor Kristalcup 2022 – 3de editie – 24 april 2022

Beste schaatsvrienden,
We zijn verheugd jullie te mogen aankondigen dat we op zondag 24 april onze 3de editie van de Kristalcup zullen organiseren.
Onze Internationale wedstrijd heeft 2 onderdelen. We nodigen graag adult solisten uit voor onze officiële Adult competitie. Daarnaast is er ook Recreatieve wedstijd voor ijsdansers van alle leeftijden. Verdere details vinden jullie in de bijgevoegde Announcement.

Naast de wedstrijd voorzien we op die dag ook de volgende activiteiten:
– Een social dance in gala stijl.
– Een masterclass free skating.
Bijkomende details daaromtrent verschijnen binnenkort.

Mochten jullie verdere interesse hebben, en graag enige info daaromtrent wensen, dan zijn jullie welkom op 1 van onze 2 infomomenten in de cafetaria:
– Zondag  27/02 om 13.00.u.

We hopen jullie in groten getale te mogen ontvangen.
Wij toasten alvast op een mooie afsluiter van het seizoen!

Het Clubbestuur GSK

1304, 2021

Ter info: Grensoverschrijdend gedrag

By |april 13th, 2021|Categories: Nieuws|Reacties uitgeschakeld voor Ter info: Grensoverschrijdend gedrag

Word je op één of andere manier geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag of heb je er vragen over, lees dan het document Grensoverschrijdend gedrag onder het menu-item “Praktisch”

601, 2021

Steun GSK via Trooper!

By |januari 6th, 2021|Categories: Nieuws|Reacties uitgeschakeld voor Steun GSK via Trooper!

Hallo iedereen!

Januari staat elk jaar opnieuw garant voor soldekes. Ben je van plan online wat solden te scoren? Denk dan even aan Gentse Schaatsclub Kristallijn en passeer voor elke aankoop eerst via www.trooper.be/koopjes.

Op die manier geniet jij niet alleen van kortingen, maar krijgt Gentse Schaatsclub Kristallijn ook een mooie commissie van de webshop waarbij jij iets koopt. En eum… met die kortingen mag je gerust twee keer zoveel shoppen als anders 😉.

Dikke merci alvast!

SHOPPEN ZONDER BEPERKINGEN
Bij Lidl krijg je enkel vandaag gratis verzending bovenop je soldekes, maar ook bij Bol.com, Decathlon, Coolblue, JBC, Torfs, Jack & Jones en de Bijenkorf shop ook jij nu met korting, en dat zonder aanschuiven, zonder beperkingen en zonder stress van het zoeken naar die ene juiste maat in die gigantische hoop soldekes. Als dat geen gemak is!

Dus, nestel je in je zetel en ontdek alle soldekes met de schoonste commissies voor Gentse Schaatsclub Kristallijn via onderstaande button.

Soldentime = Troopertime
2605, 2018

PRIVACYVERKLARING GSK

By |mei 26th, 2018|Categories: Nieuws|Reacties uitgeschakeld voor PRIVACYVERKLARING GSK

Privacyverklaring GSK

1.     Algemeen

De VZW Gentse Schaatsclub Kristallijn hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

 

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De VZW Gentse Schaatsclub Kristallijn houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen

 

 

Als VZW Gentse Schaatsclub Kristallijn zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

VZW Gentse Schaatsclub Kristallijn

Zetel: Warmoezeniersweg 20 te 9000Gent

Emailadres: gskristallijn@gmail.com

Telefoon:  0475/ 71 76 52 (secretaris Rudy De Hauwere)

 

2.     Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door de VZW Gentse Schaatsclub Kristallijn

verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van VZW Gentse Schaatsclub Kristallijn

(uitvoering overeenkomst)

 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (gerechtvaardigd belang)
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

 

 

3.     Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen  de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen  :

 • Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer
 • Rijksregisternummer
 • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

 

4.     Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door volgende externe organisaties

 • Bestuursleden van de vereniging

5.     Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • Aanvraag subsidies overheid.

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

 

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

 

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

 

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft.  Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

 

6.     Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18  jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

7.     Bewaartermijn

De VZW Gentse Schaatsclub Kristallijn bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. VZW Gentse Schaatsclub Kristallijn verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan  2 jaar.

Beveiliging van de gegevens:

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 

 • Alle personen die namens VZW Gentse Schaatsclub Kristallijn van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

8.     Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben.  Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren.

 

Tevens kan je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

 

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

9.     Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. (Bestuur GSK!)

 

Indien u geen voldoening heeft met de voorgestelde oplossingen vanuit het bestuur GSK,

hebt  je altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

10.            Wijziging privacyverklaring

De VZW Gentse Schaatsclub Kristallijn  kan de privacyverklaring steeds wijzigen.  De laatste wijziging gebeurde op 29 april 2018.